with

with
{wið}
1. с, заедно с
to walk/talk WITH someone разхождам се/разговарям с някого
to eat/live WITH someone храня се/живея с/при някого
he came WITH his sister той дойде (заедно) със сестра си
2. с, заедно с, на страната на
if they are for peace, we are WITH them ако те ca за мир, ние сме с тях/на тяхна страна
I am WITH you on that point тук/в това аз съм съгласен с теб
to vote WITH the Liberals гласувам за либералите
blue doesn't go well WITH brown синъо и кафяво не си подхождат
3. с, против, срещу
to quarrel WITH карам се с
to fight/struggle WITH боря се с/против/срещу
at war WITH във война с
4. с (имащ), с (нещо), с (помощта на нещо)
a girl WITH blue eyes момиче със сини очи
a vase WITH handles ваза с дръжки
she came WITH good news тя дойде с хубава новина
WITH your permission с ваше разрешение
filled/stuffed WITH напълнен/натъпкан с
covered WITH snow покрит със сняг
to walk WITH a crutch ходя с патерица
to cut WITH a knife режа с нож
5. с, към, по отношение на, пред, над, сред
to be patient WITH someone проявявам търпение към някого
to have no influence WITH someone нямам влияние над някого
to be popular WITH обичан/харесван/популярен съм сред
to be in WITH общувам/другарувам с, движа се между, в съюз съм с
6. причина от, поради
trembling WITH fear/anger, etc. треперещ от страх/гняв и пр.
wet WITH dew/tears, etc. мокър от роса/сълзи и пр.
to be down WITH 'flu на легло/болен съм от грип
7. начин с
to do something WITH joy, etc. правя нещо с радост и пр.
to win WITH ease побеждавам лесно/с лекота
to fight WITH courage сражавам се храбро
8. по едно и също време, в една и съща посока с
to rise WITH the sun ставам с изгрева на слънцето
the view changes WITH the seasons гледката се променя със смяната на годишните времена
WITH that при това, едновременно с това, като каза/направи това
9. при, на, у
to leave someone /something WITH someone оставям някого/нещо на/при някого (да го пази, да се грижи за него и пр.)
the next move is WITH you ти трябва/твой ред е да направиш следващата крачка
it's a habit WITH me навик ми е, така съм свикнал
I have no money WITH me нямам/не нося пари у/със себе си
10. на работа/служба в/при
11. при, въпреки
WITH all his wealth при/въпреки цялото си богатство
WITH all her faults, I still like her въпреки всичките недостатъци, тя ми харесва
WITH it разг. съвременен, прогресивен, в крак с модата
WITH-it clothes последна мода облекло
(I am) not WITH you разг. не те разбирам, не разбирам, какво искаш да кажеш
are you WITH me? разбираш ли какво говоря? one WITH част от (едно и също цяло)
down WITH...! долу...! away WITH you! махай се! to blazes WITH him! да върви по дяволите!
* * *
{wi­} prep 1. с, заедно с; to walk/talk with s.o. разхождам се/разг
* * *
у; с, със; при;
* * *
1. (i am) not with you разг. не те разбирам, не разбирам, какво искаш да кажеш 2. 1 при, въпреки 3. a girl with blue eyes момиче със сини очи 4. a vase with handles ваза с дръжки 5. are you with me? разбираш ли какво говоря? one with част от (едно и също цяло) 6. at war with във война с 7. blue doesn't go well with brown синъо и кафяво не си подхождат 8. covered with snow покрит със сняг 9. down with ... ! долу ... ! away with you! махай се! to blazes with him! да върви по дяволите! 10. filled/stuffed with напълнен/натъпкан с 11. he came with his sister той дойде (заедно) със сестра си 12. i am with you on that point тук/в това аз съм съгласен с теб 13. i have no money with me нямам/не нося пари у/със себе си 14. if they are for peace, we are with them ако те ca за мир, ние сме с тях/на тяхна страна 15. it's a habit with me навик ми е, така съм свикнал 16. she came with good news тя дойде с хубава новина 17. the next move is with you ти трябва/твой ред е да направиш следващата крачка 18. the view changes with the seasons гледката се променя със смяната на годишните времена 19. to be down with 'flu на легло/болен съм от грип 20. to be in with общувам/другарувам с, движа се между, в съюз съм с 21. to be patient with someone проявявам търпение към някого 22. to be popular with обичан/харесван/популярен съм сред 23. to cut with a knife режа с нож 24. to do something with joy, etc. правя нещо с радост и пр 25. to eat/live with someone храня се/живея с/при някого 26. to fight with courage сражавам се храбро 27. to fight/struggle with боря се с/против/срещу 28. to have no influence with someone нямам влияние над някого 29. to leave someone /something with someone оставям някого/нещо на/при някого (да го пази, да се грижи за него и пр.) 30. to quarrel with карам се с 31. to rise with the sun ставам с изгрева на слънцето 32. to vote with the liberals гласувам за либералите 33. to walk with a crutch ходя с патерица 34. to walk/talk with someone разхождам се/разговарям с някого 35. to win with ease побеждавам лесно/с лекота 36. trembling with fear/anger, etc. треперещ от страх/гняв и пр 37. wet with dew/tears, etc. мокър от роса/сълзи и пр 38. with all her faults, i still like her въпреки всичките недостатъци, тя ми харесва 39. with all his wealth при/въпреки цялото си богатство 40. with it разг. съвременен, прогресивен, в крак с модата 41. with that при това, едновременно с това, като каза/направи това 42. with your permission с ваше разрешение 43. with-it clothes последна мода облекло 44. на работа/служба в/при 45. начин с 46. по едно и също време, в една и съща посока с 47. при, на, у 48. причина от, поради 49. с (имащ), с (нещо), с (помощта на нещо) 50. с, заедно с 51. с, заедно с, на страната на 52. с, към, по отношение на, пред, над, сред 53. с, против, срещу
* * *
with[wið] prep 1. с(ъс); he killed her \with an axe той я уби с брадва; the lady he was \with дамата, с която беше; 2. (едновременно) с, по; to rise \with the sun ставам много рано (призори, с петлите); he will improve \with time ще се оправи (поправи) с течение на времето; 3. при, у; it is different \with us при нас е различно; I have no money \with me нямам пари у себе си; to leave a child \with s.o. оставям дете при някого; it is a habit \with him това при него е навик; 4. към; to be angry (cross) \with s.o. ядосан съм (сърдит съм) на някого; 5. от (за причина); warm \with wine затоплен от виното; to be dying \with hunger умирам от глад; 6. между, сред; to be popular \with популярен съм сред; 7. над; пред; he has no influence \with us той няма влияние над (сред) нас; to plead a cause \with s.o. защитавам дадена кауза пред някого; 8. въпреки, при; \with all his talents he is still humble въпреки всичките си таланти, той е скромен; \with child бременна; down \with! долу ...! away \with you! махай се! to blazes \with him! да върви по дяволите! are you \with me? следваш ли мисълта ми? \with it разг. 1) на мода; стилен; 2) час"; схващащ за какво става въпрос.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • With — With, prep. [OE. with, AS. wi? with, against; akin to AS. wi?er against, OFries. with, OS. wi?, wi?ar, D. weder, we[^e]r (in comp.), G. wider against, wieder gain, OHG. widar again, against, Icel. vi? against, with, by, at, Sw. vid at, by, Dan.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • with it — See: GET WITH IT …   Dictionary of American idioms

 • with it — See: GET WITH IT …   Dictionary of American idioms

 • With — With, n. See {Withe}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • with — preposition Etymology: Middle English, against, from, with, from Old English; akin to Old English wither against, Old High German widar against, back, Sanskrit vi apart Date: before 12th century 1. a. in opposition to ; against < had a fight with …   New Collegiate Dictionary

 • With U — Infobox Single Name = With U Artist = Janet Jackson Album = 20 Y.O. Released = December 11 2006 (U.S. urban radio) December 19 2006 (U.S. digital single) January 23 2007 (U.S. 12 single) Format = 12 single, digital download Recorded = 2006 Genre …   Wikipedia

 • With It — Infobox single | Name = With It Type = 12 single Artist = Giant Panda Released = October, 2004 Recorded = 2004 Genre = Underground hip hop Label = Tres Records Producer = Chikaramanga, Newman, Thes One Reviews = Last single = 88 Remix (2002) This …   Wikipedia

 • with — Acquaintance Ac*quaint ance, n. [OE. aqueintance, OF. acointance, fr. acointier. See {Acquaint}.] 1. A state of being acquainted, or of having intimate, or more than slight or superficial, knowledge; personal knowledge gained by intercourse short …   The Collaborative International Dictionary of English

 • with — Accredit Ac*cred it, v. t. [imp. & p. p. {Accredited}; p. pr. & vb. n. {Accrediting}.] [F. accr[ e]diter; [ a] (L. ad) + cr[ e]dit credit. See {Credit}.] 1. To put or bring into credit; to invest with credit or authority; to sanction. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • with — Withe Withe (?; 277), n. [OE. withe. ????. See {Withy}, n.] [Written also {with}.] [1913 Webster] 1. A flexible, slender twig or branch used as a band; a willow or osier twig; a withy. [1913 Webster] 2. A band consisting of a twig twisted. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • with-it — adjective Date: 1959 socially or culturally up to date < the intelligent, disaffected, with it young Eliot Fremont Smith > …   New Collegiate Dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”